Plaats                         Hoofddorp
Datum                        14 juli 2022

Artikel 1 – DEFINITIES :

a. Studio MX:

Studio MX,  Inschrijvingsnummer 71616756 K.v.K te Amsterdam;

Gevestigd te Athenelaan 167-T, 2152KL, Nieuw-Vennep

b. Opdrachtgever :

de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die aan Studio MX één of meer opdrachten geeft;

c. Opdracht :

de opdracht van de opdrachtgever aan Studio MX, inhoudende het conform de omschrijving in de opdrachtbevestiging of overeenkomst totstandbrenging van producties of gedeelten ervan op het gebied van interactieve media, één ander in de ruimste zin.

d. Geleverde eindproduct :

alle stoffelijke en onstoffelijke zaken, waaronder -maar niet beperkt tot- voorlopige en/of definitieve (computer)ontwerpen, spelletjes, schetsen, tekeningen, modellen, werktekeningen, detailtekeningen, fotografische werken, formats, teksten, verhalen, synopsi, treatments, scripts, slogans, slagzinnen, animaties, filmwerken, muziekwerken, computerprogramma’s, stemmen, geluiden en effecten, alsmede de dragers waarop het één en ander is vastgelegd, die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de werkzaamheden in het kader van de opdracht door Studio MX aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld; Referentiemateriaal:
alle zaken, personen, informatie of gegevens die door de opdrachtgever aan Studio MX ter beschikking worden gesteld teneinde de opdracht adequaat en correct uit te voeren;

e. Contactpersoon :

de natuurlijke persoon die door de opdrachtgever als zodanig daartoe wordt aangewezen, en die geacht wordt beslissingsbevoegd te zijn met betrekking tot de totstandkoming en uitvoering van de opdracht als verwoord in de overeenkomst of opdrachtbevestiging;

f. Vertegenwoordiger :

de natuurlijke persoon die door de opdrachtgever als zodanig daartoe werd aangewezen, en die geacht wordt  beslissingsbevoegd te zijn met betrekking tot de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, en geacht wordt bevoegd te zijn bij de uitvoering wijzigingen aan te brengen, te verzoeken dan wel door te voeren.

Artikel 2 – ALGEMEEN

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Studio MX en de opdrachtgever, tenzij door Studio MX hiervan uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan of door Studio MX uitdrukkelijk schriftelijk andere algemene voorwaarden erkend en aanvaard zijn. Een zodanige aanvaarding heeft slechts betrekking op de overeenkomsten waarvoor de aanvaarding heeft plaatsgevonden en dient voor elke overeenkomst opnieuw schriftelijk door Studio MX te worden bevestigd.

2.2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Studio MX zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. Een door Studio MX uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijking heeft slechts betrekking op de overeenkomsten waarvoor Studio MX de afwijking heeft aanvaard en dient voor elke overeenkomst telkens opnieuw schriftelijk te worden bevestigd.

2.3

Uitdrukkelijk wordt door Studio MX de door de opdrachtgever toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen, behalve indien en voor zover Studio MX de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

2.4

Wijziging van een overeenkomst kan uitsluitend geschieden door middel van een door beide partijen ondertekende aanvullende overeenkomst. Deze aanvullende overeenkomst heeft slechts gelding voor zover het betreft de offerte, de opdracht of de achterliggende overeenkomst waarvoor ze is aanvaard.

Artikel 3 – OFFERTES

3.1

Alle door Studio MX gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen, zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen, door Studio MX te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Studio MX enige (schade)vergoeding in welke vorm dan ook aan de opdrachtgever verschuldigd zal zijn.

3.2

Indien de opdrachtgever de offerte aanvaardt, zal Studio MX de opdrachtgever in het bezit stellen van een digitale opdrachtbevestiging per e-mail.

Artikel 4 – OPDRACHTEN

4.1

Opdrachten gelden in ieder geval als door Studio MX aanvaard, indien de opdrachtgever een schriftelijke opdrachtbevestiging heeft ontvangen, dan wel Studio MX (aantoonbaar) een digitale opdrachtbevestiging heeft verzonden.

4.2

Indien een opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen indien Studio MX reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen, voor zover dit begin van de uitvoering voortvloeit uit afspraken of uitlatingen van of namens de opdrachtgever waarop Studio MX in redelijkheid kon en mocht vertrouwen.

4.3

Indien de opdrachtgever, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen wenst aan te brengen in de overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering) van de opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan Studio MX kenbaar te maken. Indien bedoelde wijzigingen door de opdrachtgever mondeling worden kenbaar gemaakt, dan is de uitvoering van de gewenste wijzigingen voor risico van de opdrachtgever. De kosten die zijn verbonden aan de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.4

Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat de overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – worden verlengd. Een dergelijke overschrijding komt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Alle hieraan verbonden kosten en schaden komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.5

Studio MX is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden van haar keuze. Studio MX heeft het recht om de opdracht, voor zover zulks niet exact in de overeenkomst of opdrachtbevestiging is omschreven, geheel naar eigen creatieve inzichten en opvattingen uit te voeren.

4.6

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens dan wel referentiematerialen, die Studio MX redelijkerwijs nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, in de gewenste vorm en op tijd in het bezit komen van Studio MX . Tevens verschaft de opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht. Studio MX heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan alle genoemde verplichtingen heeft voldaan. Alle door de opschorting veroorzaakte kosten en schaden komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.7

Overeenkomsten zijn niet tussentijds door de opdrachtgever opzegbaar. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk beëindigt, is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder kosten en verplichtingen jegens derden, te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van Studio MX tot schadevergoeding en vergoeding wegens winstderving, welke vergoedingen, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, direct opeisbaar zijn op het moment van beëindiging.

4.8

In geval van overmacht van de opdrachtgever is deze in ieder geval gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder kosten en verplichtingen jegens derden, te vergoeden. Over deze kosten is, zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever tevens de wettelijke rente verschuldigd, welke berekend zal worden vanaf het moment dat Studio MX wist of redelijkerwijs kon en mocht weten dat de opdrachtgever in de nakoming zou tekortschieten.

4.9

Afspraken tussen Studio MX en de contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever binden de opdrachtgever. Is bij de feitelijke uitvoering geen contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever aanwezig, dan wordt Studio MX geacht – voor zover noodzakelijk – met instemming van de opdrachtgever als contactpersoon of vertegenwoordiger van de opdrachtgever op te treden, en is dientengevolge bevoegd wijzigingen in de uitvoering aan te brengen, onder gehoudenheid van de opdrachtgever de aan deze wijzigingen eventueel verbonden kosten aan Studio MX te vergoeden.

Artikel 5 – LEVERINGSTERMIJNEN

5.1

De in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten  genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden Studio MX niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen.

5.2

De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke referentiematerialen, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.

5.3

Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens Studio MX . In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door de opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de opdracht betreffende, gemaakte kosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – LEVERING

6.1

Indien is overeengekomen dat levering van het eindproduct niet in één keer zal plaatsvinden maar in gedeelten, kan elke gedeeltelijke levering afzonderlijk worden gefactureerd, waarbij betaling dient plaats te vinden overeenkomstig de in deze voorwaarden neergelegde betalingscondities.

6.2

Indien de overeengekomen opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan 30 dagen, dan is Studio MX gerechtigd na het verstrijken van deze termijn tussentijds te factureren.

6.3

Studio MX heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum de verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

Artikel 7 – GEBRUIK

7.1

Levering van het overeengekomen eindproduct aan de opdrachtgever dan wel voltooiing van de opdracht impliceert slechts de toestemming tot gebruik op de overeengekomen wijze, welke toestemming uitdrukkelijk gegeven wordt onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever al hetgeen hij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en uit hoofde van deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen aan Studio MX heeft betaald.

7.2

Het gebruik door de opdrachtgever is beperkt tot het doel, de territoria, de drager, de periode, de frequentie en de media als tussen partijen is overeengekomen. Zijn partijen over het gebruik niets overeengekomen, dan wordt het recht tot gebruik geacht eenmalig te zijn, beperkt tot gebruik voor een maximale duur van twaalf maanden in Nederland en tot het medium waarin het gebruik de eerste maal heeft plaatsgevonden. Voor ieder ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio MX vereist.

7.3

Studio MX heeft het recht om wanneer zij terzake van het ongeautoriseerde gebruik om welke reden ook door derden aansprakelijk wordt gesteld, de hieruit voortvloeiende schaden, naast de in het vorige lid genoemde schadevergoedingen, integraal te verhalen op de opdrachtgever.

Artikel 8 – PRIJZEN

8.1

De in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn mede gebaseerd op de op het moment van opstellen geldende kostprijzen. Studio MX heeft het recht om bij verhoging van de geldende kostprijzen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, deze verhogingen door te berekenen aan de opdrachtgever. Indien een dergelijke prijswijziging zich voordoet, is de opdrachtgever niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te verlangen, tenzij een dergelijke prijswijziging strijd oplevert met de eisen van redelijkheid en billijkheid. In geval van een dergelijke ontbinding van de overeenkomst zal de opdrachtgever in ieder geval de door Studio MX gederfde winst en de reeds door Studio MX gemaakte kosten vergoeden.

8.2

Studio MX is steeds gerechtigd bij het sluiten van de overeenkomst of nadien, te verlangen, dat alvorens met de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever te beginnen of daarmee door te gaan, door de opdrachtgever een voorschot op de betaling dient te worden voldaan of op andere genoegzame wijze voldoende zekerheid tot betaling dient te worden gesteld binnen een bij de overeenkomst of nadien door Studio MX schriftelijk bepaalde termijn. Indien binnen deze termijn hieraan door de opdrachtgever niet wordt voldaan, heeft Studio MX het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever aan Studio MX vergoeding van de geleden schade -waaronder de gederfde winst- verschuldigd.

8.3

Indien de opdrachtgever Studio MX niet in de gelegenheid stelt de opdracht uit te voeren, is Studio MX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alsdan is de opdrachtgever vergoeding van de geleden schade verschuldigd, die ten minste bestaat uit het bedrag dat Studio MX zou hebben verkregen indien zij in staat zou zijn gesteld deugdelijk na te komen.

8.4

Alle in deze algemene voorwaarden en in de offertes, de opdrachtbevestigingen en de overeenkomsten bedoelde bedragen zijn exclusief B.T.W. en luiden in Euro’s

Artikel 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1

Het eigendom van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct berust bij de opdrachtgever. Dit betekent dat het unieke eindproduct 1 op 1 is gerelateerd aan de opdrachtgever en daarom niet (in kopie) door Studio MX mag worden doorverkocht aan andere opdrachtgevers.

9.2

Indien is overeengekomen dat de eigendom van het te leveren eindproduct aan de opdrachtgever zal worden overgedragen, geschiedt dit onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever al hetgeen hij uit hoofde van – ongeacht welke – overeenkomst aan Studio MX verschuldigd is, zal hebben voldaan. Het recht tot gebruik van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct ontstaat pas op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen hij jegens Studio MX verschuldigd is, uit welken hoofde dan ook, zal hebben voldaan.

9.3

Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door Studio MX geleverde eindproduct aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in bruikleen te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, danwel het eindproduct te bezwaren met aanspraken of recht van derden, tenzij sprake is van een eigendomsoverdracht als bedoeld in het vorige lid dan wel voorafgaande schriftelijke toestemming door Studio MX en de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Studio MX , uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

9.4

De opdrachtgever vrijwaart Studio MX van aanspraken van derden ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal of elk door de opdrachtgever geaccordeerd en door Studio MX uitgewerkt, bewerkt en/of uitgevoerd idee, synopsis, treatment, scenario, script, verhaallijn, format of concept, alsmede ten aanzien van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van het referentiemateriaal en/of door de opdrachtgever ter beschikking gestelde c.q. verstrekte gegevens.

9.5

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opdrachtgever bij ieder gebruik van het aan hem geleverde of ter beschikking gestelde eindproduct de naam van Studio MX op de volgende wijze vermelden: in het werk, op de gegevensdragers, op de verpakkingen, alle promotionele uitingen, en in de gebruiksaanwijzingen:

a – “© [jaartal] Studio MX ”;

b – een barcode met een uniek EAN nummer (Europese Productregistratie per product van Studio MX)

De opdrachtgever dient deze verplichting ook aan derden op te leggen.

9.6

De opdrachtgever verplicht zich het geleverde eindproduct slechts te gebruiken voor het doel, het medium, de duur, de frequentie en het territorium als tussen partijen overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio MX , wijzigingen aan te brengen in het geleverde eindproduct.

9.7

Studio MX is te allen tijde op alle manieren en wereldwijd gerechtigd het geleverde eindproduct te gebruiken, onverschillig of een overdracht van de eigendom of auteursrechten heeft plaatsgevonden dan wel de opdrachtgever het exclusieve recht tot gebruik van het aan de opdrachtgever geleverde eindproduct heeft verkregen, om ten eigen nutte publiciteit of promotie te bedrijven. In ieder geval is Studio MX gerechtigd het geleverde eindproduct te (doen) openbaar maken en/of te (doen) verveelvoudigen in catalogi, boekwerken, exposities, ansichtkaarten, brochures, folders, posters, festivals, televisie, etc.

9.8

Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen het door Studio MX geleverde eindproduct, is Studio MX gerechtigd terstond zijn werkzaamheden te staken. Alsdan kan de opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden en kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op schadevergoeding.

9.9

Studio MX is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zodra de opdrachtgever in staat van faillissement raakt of surséance van betaling aanvraagt. Indien de opdrachtgever op dat moment niet aan alle verplichtingen jegens Studio MX heeft voldaan, zullen alle eventueel overgedragen intellectuele eigendomsrechten automatisch zonder nadere (rechts)handeling of akte terugkeren bij Studio MX .

Artikel 10 – RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1

Verzending of bezorging van het eindproduct, aan wie en waar dan ook, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.2

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft het door Studio MX verzonden eindproduct in ontvangst te nemen of indien het eindproduct door oorzaken onafhankelijk van de wil van Studio MX op enigerlei wijze niet wordt afgenomen, komt dit voor risico van de opdrachtgever. Studio MX is alsdan gerechtigd het eindproduct voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgehad.

10.3

De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van het eindproduct. De opdrachtgever vrijwaart Studio MX dienaangaande terzake van alle aanspraken van derden.

Artikel 11 – OVERMACHT

11.1

Ingeval van overmacht zijdens Studio MX is Studio MX gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te ontbinden, nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij zulks strijd oplevert met de eisen van redelijkheid en billijkheid. In geval nakoming door Studio MX blijvend onmogelijk is, is de opdrachtgever gehouden de reeds in redelijkheid door Studio MX gemaakte kosten te vergoeden.

11.2

Een schadevergoeding als vermeld in het eerste lid zal het bedrag, dat alsdan door de opdrachtgever aan Studio MX zal zijn betaald, niet overstijgen.

11.3

Elke aansprakelijkheid verdergaand dan die door Studio MX afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt gedekt, wordt in ieder geval uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 – BETALINGSVOORWAARDEN

12.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de aan de opdrachtgever verzonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim.

12.2

Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt door niet tijdige betaling het gehele overeengekomen bedrag direct opeisbaar. Hiertoe is geen ingebrekestelling vereist.

12.3

Bij niet of niet-tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd. Tevens komen alle overige kosten, zoals incassokosten – waarbij zal worden aangehaakt bij de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten -, buitengerechtelijke kosten en advocaatkosten voor rekening van de opdrachtgever. Voorts heeft Studio MX recht op een forfaitaire schadevergoeding van 15 % over al het haar toekomende.

12.4

Indien de opdrachtgever niet of niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft Studio MX een retentierecht met betrekking tot alle zaken die aan haar door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, totdat al het door de opdrachtgever verschuldigde aan Studio MX is voldaan.

12.5

De opdrachtgever ziet terzake van alle betalingen af van ieder recht op verrekening of opschorting.

Artikel 13 – SLOTBEPALINGEN

13.1

Alle geschillen van welke aard dan ook tussen partijen zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter te Haarlem of Amsterdam.

13.2

Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.